29,209 Reputation

5 today
42 yesterday
10 Aug 14
15 Aug 13
25 Aug 12
10 Aug 11
50 Aug 10
105 Aug 9
155 Aug 8
132 Aug 7
-5 Aug 6
25 Aug 5
52 Aug 4
25 Aug 3
60 Aug 2
10 Jul 29
12 Jul 28
-4 Jul 27
15 Jul 25
10 Jul 24
45 Jul 23
10 Jul 22
10 Jul 21
50 Jul 20
55 Jul 19
25 Jul 18
20 Jul 17
25 Jul 16
30 Jul 15
35 Jul 14