159,948 Reputation

110 today
123 yesterday
80 2 days ago
115 Aug 16
155 Aug 15
160 Aug 14
215 Aug 13
247 Aug 12
246 Aug 11
150 Aug 10
230 Aug 9
255 Aug 8
200 Aug 7
276 Aug 6
140 Aug 5
75 Aug 4
60 Aug 3
185 Aug 2
230 Aug 1
213 Jul 31
120 Jul 30
25 Jul 29
105 Jul 28
115 Jul 27
200 Jul 26
292 Jul 25
245 Jul 24
180 Jul 23
120 Jul 22
155 Jul 21